För oss är det viktigt att de personuppgifter du anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. 

Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du kontaktar oss eller ansöker om bidrag. Har du några frågor om vår personuppgiftspolicy kan du alltid kontakta oss på styrelsen@fritidshjalpen.se. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. 

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna personuppgiftspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, event, kontakt per telefon eller e-post.  

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om bidrag, vill hjälpa till som förening och företag, när du kontaktar oss via e-post via telefon eller via sociala medier. 

Denna information kan vara:  

  • Person- och kontaktinformation – namn, ålder, adressinformation, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din förening eller arbetsplats. 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data): 

  • Personuppgifter till personer som söker bidrag:  Namn, ålder, adressinformation, e-postadress och telefonnummer. 
  • Personuppgifter till kontaktpersoner på föreningar och företag som vi kontaktar eller som är våra ambassadörer:  Namn, yrkesroll, e-postadress, telefonnummer, din förening eller arbetsplats. 
  • Information om godkända bidrag – utbetalningar – detaljer angående de bidrag vi beviljar och betalar ut exempelvis förenings-, anmälnings-, aktivitetsavgifter. 

Vad gör vi med informationen?

Informationen du ger oss är nödvändig för att vi ska kunna behandla dina ansökningar eller för att föreningar eller företag ska kunna ingå samarbeten med oss. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in de personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss i löptext eller i telefon.  

När du som privatperson ansöker om bidrag

Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Kontaktuppgifter  Namn
E-post
Telefonnummer
*Meddelande 

Rättslig grund: Berättigat intresse. 

När du som förening eller företag kontaktar oss

Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Företags/organisationsuppgifter  Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation 
Kontaktuppgifter  Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Meddelande 
Aktivitetsinformation  Information om aktiviteter 
Medlemsavgifter
Aktivitetskostnader 

Rättslig grund: Avtalsgrund om avtal har tecknats, annars Berättigat intresse 

När du är identifierbar på bilder och film, eller vi publicerar dina personuppgifter i våra kanaler.

Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Foto/video  Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer 
Kontaktuppgifter  Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Uttalanden 

Rättslig grund: Samtycke eller Avtalsgrund om avtal om medverkan har tecknats.  Berättigat Intresse i vissa specifika situationer. 

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedanstående. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 

  • Samarbetspartners. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till de föreningar eller företag som vi beviljar dig förenings-, anmälnings-, aktivitetsavgifter till. Vi försöker bara överföra så minimal information som absolut är nödvändig för att de ska kunna ta emot dig som fått bidrag från oss. 
  • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Personuppgifter från ansökningar av bidrag raderas så snart ditt ärende är behandlat, normalt inom en vecka. Inga identifierbara personuppgifter sparas efter avslutat ärende hos Fritidshjälpen. 

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. 
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 
  • Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring. 

Ändring av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.fritidshjalpen.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i personuppgiftspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner. 

Kontakta oss

Vid frågor kring integritetsfrågor, kontakta oss på styrelsen@fritidshjalpen.se
Personuppgiftsansvarig är Föreningen Fritidshjälpen med organisationsnummer: 802475-7240. Adress: Ekebyvägen 245, 186 34 Vallentuna. 

Fritidshjälpens personuppgiftspolicy uppdaterades senast 2018-0511 

Kontaktuppgifter

 

Epost: Styrelsen@fritidshjalpen.se
Telefon: 070 978 11 15
Swish: 123 544 03 42

Vi hjälper barn och unga i hela sverige!